ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูบังอร พรมประดิษฐ์
ครูผู้สอน

คุณครูวลัยลักษณ์ สุวรรณรังรอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

คุณครูสวรรณญา บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

คุณครูพรรณทิพา ศุภโชคเกษตรกุล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

คุณครูธัญวรัตน์ มากงลาด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4