ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูวลัยลักษณ์ สุวรรณรังรอง
ครูผู้สอน

คุุณครูสวรรณญา บุญฤทธิ์
ครูผู้สอน

คุณครูอนุรักษ์ วรรณศิริลักษณ์
ครูผู้สอน

คุณครูบังอร พรมประดิษฐ์
ครูผู้สอน

คุณครูสุปรียา ครุธพันธ์
ครูผู้สอน