ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูจรุงจันทร์ กล้าเผชิญโชค
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

คุณครูบังอร พรมประดิษฐ์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูวลัยลักษณ์ สุวรรณรังรอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

คุณครูพรรณทิพา ศุภโชคเกษตรกุล
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

คุณครูธัญวรัตน์ มากงลาด
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4