ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูสุชาดา เกตวงษา
ครูผู้สอน​ /ครูประจำชั้น​ ป.6/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูแสงระวี อยู่เพชร
ครูผู้สอน

คุณครูอรปภา รักวิเชียร
ครูผู้สอน

คุณครูสุกัญญา โสมวิลัย
ครูผู้สอน