ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูสุชาดา เกตวงษา
ครูผู้สอน​ /ครูประจำชั้น​ ป.5/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

คุณครูสุกัญญา โสมวิลัย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

คุณครูพิชญานิน ไตรประวัตร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

คุณครูอรปภา รักวิเชียร
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1