ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูพรภิรมย์ แสนทวีสุข
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูสิรัญญา ทิพพิมานทอง
ครูผู้สอน

คุณครูอรอุมา อรุณประเสริฐ
ครูผู้สอน

คุณครูธัญวรัตน์ มากงลาด
ครูผู้สอน