ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูวิญญา ไมตรีจิตร์
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

คุณครูสุภัสร จัดรัมย์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

คุณครูสุนารี สุขประเสริฐ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4