ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูบุญญฤทธิ์ ภู่ทิม
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

คุณครูสนธชัย คำกายปรง
ครูผู้สอน