ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษและเจ้าหน้าที่โรงเรียน

คุณครูบุญเรียม จิรหฤทัย
ฝ่ายเครื่องแบบนักเรียน

คุณครูปราณีต น้อยวรรณะ
ฝ่ายพยาบาล

คุณครูสุรีรัตน์ เลี้ยงพรพัฒนา
ฝ่ายการเงิน

คุณครูสุจิตรา พวงโกศล
ฝ่ายธุรการ

คุณครูกรรณรัตน์ หลินอนันต์
ฝ่ายเอกสารโรงเรียน

คุณครูสุพัตรา พวงโกศล
หัวหน้างานวิชาการ

คุณครูอัญธนียากร เหล็กดี
ครูพิเศษ