ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษและเจ้าหน้าที่โรงเรียน

นางบุญเรียม จิรหฤทัย
ฝ่ายเครื่องแบบนักเรียน

นางปราณีต น้อยวรรณะ
ฝ่ายพยาบาล

นางสาวสุรีรัตน์ เลี้ยงพรพัฒนา
ฝ่ายการเงิน

นางสาวสุจิตรา พวงโกศล
ฝ่ายสำมะโนผู้เรียน

นางสาวสุพัตรา พวงโกศล
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวแสงระวี อยู่เพชร
ฝ่ายธุรการ

นางสาวฉวีวรรณ อรชร
ฝ่ายเอกสารโรงเรียน

นายเชิดพงษ์ ถาวรวัฒนเจริญ
ฝ่ายห้องสมุด / ห้อง ICT

นางสาวธนัญชนก แสงตะวงษ์
ฝ่ายบัญชี