ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

คุณครูสมบูรณ์ ทองพูนดี
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

คุณครูสุภัสร จัดรัมย์
ครูผู้สอน