ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูจิตต์ ชาญอุประการ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายลัญจกร ใจตรง
ครูผู้สอน

คุณครูพิชญานิน ไตรประวัตร
ครูผู้สอน

คุณครูสายฝน กระมูลวงษ์
ครูผู้สอน