ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูจิตต์ ชาญอุประการ
ครูผู้สอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

คุณครูอัญธนียากร เหล็กดี
ครูผู้สอน

คุณครูสิรัญญา ทิพพิมานทอง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

คุณครูปิยมาศ ศรีหมื่นไวย
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

คุณครูอรอุมา อรุณประเสริฐ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

คุณครูลัญจกร ใจตรง
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2