ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกณิการ์ พิมพ์วงษ์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรภา พรมสุข
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรวดี ไชยยะ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรดี เรือนนาค
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม-กีฬา
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิภาวนี ศรีวรรณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม-กีฬา
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยา พรมษา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม-กีฬา
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญชนก สีดาจิตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม-กีฬา
ระดับชั้น : ช้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรภัทร สุรีย์พิทักษ์กุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพล จันทาวาส
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเจษฎา การสมเพียร
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัคจีรา บุตรสนม
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงยุวดี สวัสดีมงคล
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรวัฒน์ สมพร
ตำแหน่ง : ฝ่ายห้องสมุด
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรัฐภูมิ เหล่าสุนา
ตำแหน่ง : ฝ่ายห้องสมุด
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทรัตน์ มากงลาด
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจุฑารัตน์ พัฒโส
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4