ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิสรา บุญชมภู
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญชนก สังข์สว่าง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐณิชา สวัสดี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาวีร์ วิชัยกุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยพร วิลัยลักษณ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนฐพร สมุดแดง
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิราพัชร แสงทับทิม
ตำแหน่ง : ฝ่ายห้องสมุด
ระดับชั้น : ช้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรโสภณ พูลขำ
ตำแหน่ง : ฝ่ายห้องสมุด
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรายุ น้อยบัวงาม
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนวิชญ์ ขจรกิดาการ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมลวรรณ ชัยมงคลถาวร
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญชนก นุตวรรณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริภัส วิริยะรัมภ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรัญญา แช่โง้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณีรนุช สมมาก
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐสินี ธนาวุฒิ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5